spot
dots

Vår arbetsprocess


Vi utför vår fönsterrenovering efter följande arbetsordning. Givetvis ser inte alla fönsterrenoveringar ut på samma sätt utan beror på hur dåligt fönstret är och vad du som kund vill åstadkomma.


Fönsterskydd


1. Fönsterskydd - fuktkontroll
Använd vid behov fönsterskydd för att skapa inomhusklimat runt karmen. Komplettera med värmefläkt. Fuktkvot kontroll mätes och får ej överstiga 15%. Vid högre fuktinnehåll ska uttorkning ske.

2. Demontering - justering - fuktkontroll
Littrera/märk bågar som ska lyftas ner. Slå ur sprintar eller skruva bort gångjärn om bågen ej kan häktas av. Markera på bågen där justering behöver utföras. Fukthalt max 15% kontrolleras. Rikta gångjärn, justera eller byt låsbeslag. Hyvla eller slipa så att frigång och luftning erhålles mellan båge och karm. Fönsterbågar skall i stängt läge efter justering/-ommålning ha en distans/ springa på ca 1-2 mm från karmen, runt om på alla sidor.

3. Ventilation/Arbetsmiljö
I samband med färgborttagning och målning blir fönster- rnålaren ofta utsatt för damm, lukt och kemiska ämnen. För att säkerställa en bra arbetsmiljö, torrt fönstervirke och genomtorkad färg, bör man ordna minst +180 C med 2-5 luft- växlingar per timma. Lösningen kan vara ett portabelt ventilationssystem, som har till- och frånluftsfläktar, värme och värmeåtervinning


Trärent på karm


4. Färgborttagning (Trärent)
Smyglister, driwattenrännor med dränering kontrolleras och brister åtgärdas. Gråträ , fetkanter och färg avlägsnas genom uppskrapning och slipning i träets längdriktning. Hörn och kanter avrundas. Bearbetade ytor finputsas för hand. Rengjorda ytor torkas av. På rengjorda ytor får endast förekomma grundfärg som trängt in i träet.

5. Färgrengöring
Smyglister, drivvattenrännor med dränering kontrolleras och brister åtgärdas. Tvätta och skölj hela ytan. B~rts.krapning, bortslipning av alla löst sittande färgskikt. Slipning av hela ytan med slippapper. Nedslipning av skarpa kanter mellan renskrapad yta och intakt färg. Gråträ avslipas. Hörn och kanter avrundas.

6. Mattslipning av färg
För fabriksmålade fönster. Uppskrapning. OBS! Vid hörnsamman- fogningar skall uppskrapning och slipning göras där färgsprickor uppstått. (Fabriksmålad fönsterfärg har en högre hårdhetsyta.) Hörn och kanter avrundas. Mattslipning av hela ytan. Tvättning och sköljning av hela ytan.

7. Fönsterbleck
Kontrollera fönsterbleckets fall, anslutningar och gavlar så att vatten leds bort från väggen. Slå in lös spik, komplettera med karmspik, skrapa bort lös färg och droppfärg. Tvätta. Täta i anslutningar, skarvar och hörn. Grundmåla och stryk två gånger. Är blecket skadat anmäls detta till beställaren.

8. Kittborttagning
Kitt borttages till rent trä och rent glas i den omfattning som anges i Checklista. Falskant avrundas med slipklots. Teknik för borttagning av kitt anpassas till bågens och kittfalsens utformning. I vissa fall krävs en kombination av olika hjälpmedel.

9. Kittning
Kittfalsen ska ha trären yta. Kittfalsen rengöres med T-röd. Silpruf I godkänd kittfog kräver ej spärrgrund eller oljning. Vid osäkerhet om vidhäftning grundmålas kittfalsen. Annat kitt hanteras enligt tillverkarens anvisning. Linoljefärgs målade (antikvariskaikulturmärkta) fönster: Kittfalsen ska ha en trären yta. Grundmåla kittfalsen 1-2 gånger med linoljefärg (Lasol utvändig eller motsv., torrhalt lägst 95%.), utspädd med 35-40% alifatnafta/lacknafta + linoljefärg. Kitta med linoljekitt. Mellanstryk hela kittytan med linoljefärg utspädd med 20-25% alifatnafta/lacknafta + linoljefärg. Slutstryck hela kittytan med oförtunnad linoljefärg och täck ca 2mm av fönsterglaset. Se punkt 11 och 12.

10. Kittkomplettering
Slipa av falskanten, skrapa bort kittets "fnaskant" mot glaset, rengör med T-Röd och kitta ca 2 mm ut på glaset. Kitt i bra skick "halvsulas" på innerbåge runt om och på ytterbågens överdel i kombination med om kittning (50%) nertill.

11. Kantförsegling
Vid uttorkat tryckkitt och löst sittande glas, kantförsegla med en tunn sträng akryl/latex före målning.Täta på glasets insida mot bågbottenstycket och ca 15 cm upp på bågsidostyckena. Gäller även befintlig spröjs.

12. Olja och Grundfärg
Trärena ytor behandlas med impregnerande grundolja. Ändträ behandlas särskilt noga. Silpruf kittfog ska ej oljas.Överskottsolja torkas bort. Grundfärg i avvikande kulör, strykes efter oljning. Grundfärgen ska även strykas på Silpruf / godkänd kittfog. Linoljefärgsmålade (antikvariska/kulturmärkta) fönster: Grundmåla med linoljefärg (Lasol utvändig el. motsv. , torrhalt lägst 95%.) utspädd med 35-40% alifatnaftallacknafta + linolja. Samma fabrikat som punkt 8 och12

13. Målning/Strykning/Applicering
Strykning utföres 2-3 gånger med oljealkydfärg för fönster och av samma fabrikat till alla behandlingar. 3:e målning nödvändig vid starkt uttorkade/färgsugande ytor. Kulör bör väljas enligt NCS ( Natural Colour System). OBS! Ny pensel krävs! Välj annan färgtyp för invändig målning (karmens och innerbågens Insida). Linoljefärgsmålade (antikvariska/kulturmärkta) fönster: Mellanstryk med linoljefärg (Lasol utvändig el. motsv., torrhalt lägst 95%.) utspädd med 20 - 25 % alifatnafta/lacknafta + linoljafärg. (Utföres endast om underlaget är torrt, sugande och då färgen inte fyller och bildar ytfilm.) Slutstrykning utföres med oförtunnad linoljefärg. (Lasol utvändig eller motsvarande, torrhalt lägst 95%.) Samma fabrikat som punkt 8 och 11.

14. Upphängning/Montering
Trärena ytor behandlas med impregnerande grundolja. Ändträ behandlas särskilt noga. Silpruf kittfog ska ej oljas.ÖverskottsBeslag återmonteras och justeras i samband med upphängning av bågen. Funktion kontrolleras. Lås och gångjärn smörjs med olja SAE 20.

15. Beslag
Funktion kontrolleras. Trasiga beslag bytes. Beslag som ej tas bort rengöres t ex roterande stålborste. Beslag som demonteras rengöres t ex i sodabad. Hörnbeslag rostskyddsmålas och färdigstrykes två gånger. Komplettering med barnsäkra ventilationsbeslag och glidbleck, glidrullar eller andra lyftbeslag enligt Checklista 2. Dokumentera och anmäl alla utbyten till beställaren.

16. Tätlist
Samtliga lister, tejp, stift och klammer avlägsnas från både båge och karm. Falsytor avjämnas. Silikoniist limmas enligt leverantörens anvisningar. Olika dimensioner kan krävas i samma fönster! dörr. Justera lås och slutbleck så det går lätt att öppna och stänga.

17. Dammlist
Monteras mellan fönsterbågar i dimension anpassad till bågarnas mellanrum. Vid litet avstånd mellan bågarna kan det krävas luftöppningar på ca 5 cm i hörn för att undvika kondens. Se leverantörens anvisningar.

18. Tilluftsdon/Ventiler/Diffusor
Diffusor/spaltventiler monteras i karm- eller båg överstycke i sovrum och vardagsrum enligt leverantörens anvisningar. Antal, typ och storlek enligt Checklista 2. Bostadsventilation, minikrav på allmän luftväxling: 0,35 liter/sek/rn" . Ex. en lägenhet på 80m2 behöver 50m3 luft i tim. Luftväxling sovrum= 4 liter per sovplats i sekunden.

19. Glasbyte-energiglas/bullerglas
Byte. Rengör falsen från kittrester, glasskärvor och gamla stift. Falsen ska vara trären. Avrunda falskanterna med slipklots. Ev. glasnings- skena bör tas bort och ersättas med kittfog. Glasa med standardglas, energiglas eller annat glas enligt ök. med beställaren. Se Energibesparingsprogram www.aukt-fonster.se A. Energiglas. Lågemissionsglas har en extremt tunn metallbeläggning (tennoxid). OBS! Energiglas monteras på innerbågen och beläggningssidan ska alltid vara vänd in mot luftspalten mellan bågarna. U-värdet sänks från ca 3, O till ca 1,7. B. Auktoriserat Fönster-energisystem. Inner- och ytterbåge skruvas ihop och förseglas med fogmassa. Kittfalsen fräses/sågas ur och en ny 3-glaskassett monteras. U-värde 1,2. C. Bullerglas. Olika sätt att öka fönstrets bullerdämpande förmåga: Öka ytterglasets tjocklek till 6 mm eller använd ett laminerat glas. Öka avståndet mellan glasen Välj två glas med olika ljocklek. Använd tyngre gas än luft mellan glasen ( gäller isolerglas). Placera tilluftsdonen med ljuddämpare rätt med hänsyn till bullerkällan. Använd kopplade fönster med högre trädensitet. Täta noga mellan karm och vägg. Kräv provmontage! Socialstyrelsens allmänna råd ang. buller inomhus i bostäder. SOSFS 2005:6 (M) WWW.sos.se

20. Trälagning
Undersök ev. skador. Rötskadorna är koncentrerade till fönstrets nederdel. Kontrollera särskilt vid mittposter, hörnsammanfogningar, vid fönsterbleck och beklädda karmbottenstycken. Felaktigt utförande rättas till. Trasigt och röt- skadat trä bytes. Vid omfattande röta i bågbottenstycke ska hela delen t"-" s. Använd kärnvirke. Lagning av hål och sprickor utföres med lagningsmassa. Dokumentera och anmäl all trälagning till beställaren.

21. Glasningsskena/Toppförsegling
Glasningsskenans spår mot glaset renskrapas och tvättas med T-röd. Foga med kittfogmassa och täta noga mot bågsidostyckena. I samband med glasbyte bör glasningsskenan ersättas med kittfog/fogmassa Toppförsegling. I vinkeln mellan glas och glasningslist kan fog massa anbringas som toppförsegling.