Kvalitet & Miljö

Wiklund Bygg- & Måleri arbetar utifrån gällande lagar och förordningar och håller på att utarbeta ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001 och ett miljöledningssystem som bygger på ISO 14001 och har som mål att bli ett certifierat företag. Företaget har en anställd som är utbildad biolog inom vatten, miljö- & hälsovård. Arbetsmiljön är mer eller mindre integrerad i kvalitets- och miljöpolicyn. Referenser gällande utförda arbeten finns att tillgå.

KVALITETSPOLICY

  • Wiklund Bygg & Måleri är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen som borgar för kvalitet. Dem har kontinuerliga miljö- och kvalitetskurser för medlems- företagare och anställda.
  • Vi är ett auktoriserat företag i AUKTORISERAT FÖNSTERUNDERHÅLL som är certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. Där vi har som mål att följa deras manualer.
  • Garantier på utförda arbeten lämnas alltid, enligt gällande regler 2-5 år, till kund/beställare. Egenkontroll utförs alltid under arbetets gång. Underhållsplan görs i samråd med beställare.
  • Större delen av färginköpen sker hos certifierade leverantörer,  enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid alla materialinköp kontrollerar vi och försöker anlita företag som arbetar enligt satta miljökrav och som strävar efter en hållbar utveckling.

MILJLÖPOLICY

  • Vi skall sträva efter att följa miljöskyddslagar och förordningar. Detta uppnår vi delvis genom utbildning samt att skapa ett engagemang inom företaget när det gäller miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
  • Vi skall sträva efter att begränsa användningen av produkter med lösningsmedel. Detta uppnår vi genom att använda oss av de leverantörer som är certifierade och som strävar efter ständig förbättring.
  • Vi skall sträva efter att verksamheten har en så liten miljöbelastning som möjligt, detta uppnår vi genom att i samråd med våra leverantörer, underentreprenörer och beställare göra aktiva val av produkter och bästa möjliga teknik.
  • Vi skall källsortera, återvinna och reducera mängden avfall inom alla delar i företaget. Detta uppnår vi genom utbildad och kunnig personal. Dessutom klara och tydliga regler/rutiner för avfallshantering.
  • Vi skall sträva efter att minska miljöpåverkan vid transporter. Detta uppnår vi genom att reducera/minimera transporter och med användning av miljövänligare transport- och drivmedel.
  • Vi skall ständigt sträva efter förbättring, detta uppnår vi genom ett positivt miljötänkande